بهاران شیمی تولید کننده انواع روغن پایه با تکنولوژی تین فیلم

کیفیت + فناوری

بهاران شیمی نوید گواشیر ،کرمان

ما تولید کننده و صادرکننده انواع روغن پایه تصفیه دوم SN 150-500 با فناوری  تین فیلم

We are the producer of all kinds of re-refined base oils(SN 500 150) with thin film technology

فناوری  BPSPS در قلب کارخانه ماست

مزیت ما

برای تولید محصولات ما از فناوری تین فیلم برای تقطیر استفاده می شود این روش محصولات ما را از نظر آنالیز فیزیکی مشابه یا بهتر از روغن های پایه ویرجین می کند.